Oversiktsbilde Åmli

Starten på et nytt industrieventyr

Vi skal produsere fornybart, bærekraftig lavkarbondrivstoff av biomasse fra skogbruk- og treindustrien.

Norge har et betydelig potensial for råvarer som er velegnet til slik produksjon. Vår plan er å etablere produksjonsanlegg lokalisert nær skogressursene og treindustrien – og gjennom kortere råstofftransport redusere karbonavtrykket ytterligere.

Prosjekt: Åmli

Vårt første anlegg er under etablering, og vi gir deg her prosjektoppdateringer slik at du steg for steg kan følge vår fremdrift inn i dette nye, norske industrieventyret!

Norske råvarer

Biozin skal benytte bærekraftig skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbrukindustrien i sin produksjon av avansert biodrivstoff. Norge har her et stort uutnyttet potensial og gjennom Biozins satsning fremmer vi det grønne skiftet.

Marked

Parisavtalens globale mål for transportsektoren vil gi en betydelig etterspørsel etter bærekraftig, avansert biodrivstoff. Dette skaper grunnlaget for lønnsom produksjon i Norge.

Mer ut av hver kubikkmeter

Bark, kvist og topp er fullverdig råstoff for produksjon av biozin og trenger ikke råtne i skogen. Dette åpner for nye drifts- og leveringsformer med rimeligere avvirkning og uttransport til skogsbilvei, og med større leveranser pr. dekar. Råstoffet vil bli betalt etter sitt tørrstoffinnhold, ikke etter trekvalitet eller treslag. Tørrstoff fra bark og løvtre regnes likeverdig med tørrstoff fra trevirke av gran eller furu.

Miljøsertifisert råstoff

Tømmer som omsettes i Norge er miljøsertifisert. Tømmeret avvirkes i samsvar med strenge miljøkrav. Skogbruket er skånsom mot truede og sårbare arter. Det tas hensyn til dyr og friluftsliv, settes igjen kantsoner mot våtmarksområder og avvirkes ikke i områder som er miljømessig båndlagt på en eller annen måte. Biomasse til produksjon av biozin vil være underlagt de samme, strenge miljøkravene.