Åmliprosjektet

Innlandskommunen Åmli i Agder fylke er omgitt av skogrik, norsk natur. I Åmli ligger et av Skandinavias mest moderne sagbruk – Nidarå på Simonstad. Anlegget har et årlig tømmerforbruk på over 300 000 kbm og er med det en viktig aktør for råvareforedlingen fra norske skoger.

Det er i direkte tilknytning til Nidarå-anlegget at Biozin etablerer sitt produksjonsanlegg for avansert biodrivstoff. En industritomt på 160 000 m2 er satt av til prosjektet, som er det første av sitt slag i Norge. Her skal skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien utgjøre råvarene for produksjon av bærekraftig, miljøvennlig og fornybart drivstoff til bruk i transportsektoren.

Resultatet er avansert biodrivstoff med klare miljøfordeler fremfor fossile drivstoff, som samtidig bidrar til oppnåelse av myndighetenes målsettinger om Norge som et lavutslippsland.

Prosjektet ble i 2022 tildelt EUR 75 millioner og NOK 507 millioner fra henholdsvis EUs Innovasjonsfond og Enova.

Fremdrift

Solide aktører på laget

Åmliprosjektet er finansielt støttet av Biozin-eier Bergene Holm og Shell, som står for den unike IH2-teknologien produksjonen skal benytte, i tillegg til Innovasjon Norge som har bidratt med avgjørende støtte til forprosjekteringen. Når anlegget står ferdig vil det ha en kapasitet på ca. 1000 tonn biomasse per dag. Samlede investeringer er anslått til 10+ milliarder kroner.

Lokal og nasjonal verdiskaping

Lokalt bidrar prosjektet til direkte fordeler for sagbruket, som gir stor verdiskaping i Åmli kommune. Dette vil gi ringvirkninger for regionen i form av arbeidsplasser og setter Norge på kartet som en betydelig produsent av bærekraftig, avansert biodrivstoff. Produktet har forutsigbar og sikker etterspørsel som gir prosjektet langsiktig tidsperspektiv.