Om Biozin

Bakgrunn

Biozin er et norsk selskap eid av Bergene Holm. Biozin ble etablert for å produsere bærekraftig, fornybart biodrivstoff fra skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien.

Bergene Holm er Norges nest største aktør innen treforedling, med omkring 450 ansatte og en omsetning på 1,8 milliarder kroner. Bergene Holm driver syv produksjonsanlegg og andre virksomheter i Sør-Norge. Selskapet har mer enn 70 års erfaring fra norsk skogsindustri.

Vår forretningsidé

Biozin tilrettelegger for produksjon av avansert andre generasjons biodrivstoff som er fornybart og bærekraftig. Forretningsidéen vår er basert på gjeldende og framtidige krav stilt av norske myndigheter og EU. Transportsektorens drivstoff skal ha en økende andel biodrivstoff innblandet. I tillegg forventes det at tilsvarende krav også blir gjeldende for luft- og skipsfarten. Bruk av avansert biodrivstoff og biokull kan redusere CO2-utslippene med om lag 90 prosent sammenliknet med bruk av fossilt brennstoff. Vårt avanserte biodrivstoff skal distribueres for innblanding til ferdig-produkt til forbruker.

Flere anlegg

Vårt første produksjonsanlegg er under planlegging på Jordøya i Åmli i Agder fylke.

En betydelig aktør på skogsforedling

Bergene Holm AS bidrar med bærekraftig råvaretilgang for Biozin. Med et årlig forbruk på 1 200 000 m3 står Bergene Holm for om lag 25 prosent av landets trelastproduksjon. Med dette er selskapet landets nest største sagbrukskonsern. Sagtømmer kjøpes fra de store skogeierandelslagene, i tillegg til direkte handel fra enkelte større skogeiere og noen mindre omsetningsorganisasjoner. Tømmerkjøpet er miljøsertifisert i henhold til PEFC – Pan European Forestry Certification.