Skogen – en fornuftig ressursutnyttelse av norske råvarer

I norske skoger finnes et råvarepotensial som kan nyttes til produksjon av norsk biodrivstoff.

Skogeiere har de siste årene opplevd nedgang i det norske markedet for massevirke, energivirke, løvtrær, grener og topper. Treindustrien opplever den samme nedgangen for sagflis, sagspon, bark og avkapp fra produksjonen. Avsetningen er blitt avhengig av kostbar langtransport til kunder i utlandet. Skogen representerer et betydelig råvarepotensial for produksjon av norsk biodrivstoff. Ved å produsere biodrivstoffet nær skogressursene og treindustrien, kan prosjektet vårt bidra til økt lokal verdiskapning og lønnsomhet.

0

Det årlige volumet råvarer fra skogen som ett anlegg kan omgjøre til 110.000 m³ biodrivstoff

0

Myndighetenes krav til andel innblandet fornybart drivstoff for transportsektoren

0

Andelen av all energibruk som ifølge EU skal komme fra fornybare kilder innen 2020

Bærekraftig og tilgjengelig

I dag avvirkes om lag 12 millioner m³ virke fra våre skoger. Volumet på tilveksten er mer enn det dobbelte! Landskapet gror igjen – i all hovedsak med løvtrær, som også kan nyttes som råstoff for avansert biodrivstoff. Råvaretilgangen for det planlagte produksjonsanlegget i Åmli er derfor både bærekraftig og tilgjengelig.

Mer ut av hver kubikkmeter

Bark, kvist og topper er fullverdig råstoff og trenger ikke, som nå, å råtne i skogen. Dette åpner for nye drifts- og leveringsformer innen skogbruket. Prosjektet kan på denne måten bidra til at økonomien for den totale skogsdriften blir mer attraktiv

Samkjøring

De nye mulighetene kan best utnyttes ved at hogst og all logistikk integreres. Denne optimaliseringen av skogsdriften vil igjen kunne gjøre det lønnsomt med økt avvirkning. En ytterligere effekt av dette er at også uttaket av sagtømmer til sagbruksindustrien øker.

Miljøsertifiserte råvarer

Tømmer som selges i Norge er miljøsertifisert, da hogst reguleres etter strenge miljørestriksjoner. Skogsdrift er derfor skånsom mot truede og sårbare arter. Det tas hensyn for å beskytte dyreliv og rekreasjonsområder. Randsoner nær våtmarker ivaretas, og felling er ikke tiltatt i områder som på en eller annen måte er miljømessig regulert.

De samme, strenge miljøhensyn gjelder også for råmaterialene som skal benyttes i produksjonsanlegget vårt i Åmli.

Store transportgevinster

Vårt produksjonsanlegg i Åmli skal lokaliseres nær råstoff fra skogen og sagbruk. Dette medfører følgende fordeler:

  • Kort transportvei for råstoff. Dette er et av de viktigste kriteriene for valget av Åmli for det første anlegget.
  • Sidestrømmer fra sagbruksindustrien som i dag eksporteres vil i stedet kunne benyttes som råstoff for vårt anlegg.

Begge disse fordelene reduserer total transportbelastning og dermed også karbonavtrykket.