Innovasjon Norge støtter Biozin Holding med 30 millioner kroner for å utvikle bio-råolje fra norsk skog

Biozin Holding har fått tildelt 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge i forbindelse med forprosjekteringen av den planlagte biozin®-fabrikken i Åmli i Aust-Agder.

Hensikten med forprosjekteringen er å forberede bygging av et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, såkalt biozin®. Adm.dir Thomas Skadal i Biozin Holding er helt klar: «Støtten og samarbeidet med Innovasjon Norge er helt avgjørende for selskapets muligheter til å gjennomføre nødvendige studier og analyser i fasen prosjektet er på vei inn i».

«Denne investeringen markerer en milepæl i en storskala satsing på fornybart drivstoff basert på norsk skogsråstoff,» sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge. «Dette er et nasjonalt bidrag i det grønne skiftet og viser at Norge sitter på bærekraftige løsninger som verden etterspør», sier Solberg.

Produksjonsanlegget på Åmli vil omdanne råstoff fra skogen, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til den avanserte bioråoljen biozin®. Teknologien som er valgt for denne prosessen vil bli levert av Shell Catalysts & Technologies, som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell. Kapasiteten til anlegget vil være ca. 1 000 tonn biomasse per dag. De samlede investeringene er anslått til 3.5 milliarder kroner.

«Denne industrisatsningen kan gi stor lokal verdiskapning i Åmli kommune og med ringvirkninger for hele regionen,» sier Sveinung Hofstad, direktør i Innovasjon Norge Agder. «Vi er glade for å være med på å legge til rette for en positiv investeringsbeslutning som kan gi viktige arbeidsplasser og norsk verdiskaping».

Biozin Holding AS vil i løpet av neste fase videreutvikle grunnlaget for den endelige investeringsbeslutningen, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget. Forprosjekteringen er planlagt å være ferdig tidlig i 2021, og den estimerte kostnaden for denne fasen av prosjektet er 250 millioner kroner. Prosjektet finansieres av aksjonærene Biozin AS (Bergene Holm AS), Preem AB og med tilskuddet fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har besluttet å tildele prosjektet de 30 millionene i utviklingstilskudd under Miljøteknologi-ordningen. Gjennomføring av prosjektet forutsetter en rekke forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til de ulike arbeidspakkene i forprosjekteringen. Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet med 4.85 millioner kroner til gjennomføring av konseptutviklingen.

Fakta:

Biozin Holding AS er et norsk selskap som eies av Biozin AS og Preem AB. Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Biozin AS har identifisert potensielle steder for ytterligere produksjonsanlegg for biozin® i flere kommuner i Sørøst-Norge. Nettsted: www.biozin.no

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 430 ansatte og omsetning på vel 1,6 milliarder kroner. Bergene Holm AS driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge, og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.

Preem AB er Sveriges største oljeselskap, med oljeraffinerier i Lysekil og Göteborg. Preem AB prosesserer hvert år over 18 millioner m3 råolje, og leverer bensin, diesel, tungolje og fornybart drivstoff til bedrifter og privatkunder i Sverige. Omtrent 2/3 av Preem ABs produksjon eksporteres. Preem AB har 1450 ansatte og en omsetning på om lag 92 milliarder SEK.

Kontaktinformasjon Biozin Holding AS:

  • Administrerende direktør, Thomas Skadal, +47 905 08 216, TS@biozin.no
  • Styreformann, Olav Falk-Pedersen, +47 905 96 054