Grønn teknologi

En ny generasjon bærekraftig biodrivstoff

Biodrivstoff produseres av organisk materiale. Drivstoffet kan produseres som et ferdigprodukt, eller for innblanding i fossilt drivstoff som bensin, diesel og flydrivstoff. Myndighetene satt i 2021 krav om at det skal blandes inn 24,5 prosent biodrivstoff for veitransporten. Denne prosentandelen vil øke ytterligere frem mot 2030. Norge er i tillegg det første landet i verden som innførte krav om innblanding av biodrivstoff i flysektoren.

Første generasjon biodrivstoff fremstilles ved gjæring og destillasjon, eller ved uttrekk av oljer fra biologisk materiale. Typiske råvarer for dette er mais, sukkerrør, soya, raps eller palmevekster.

Andre generasjon biodrivstoff utvinnes av bærekraftige råstoffkilder, uten de negative konsekvensene forbundet med første generasjons biodrivstoff, som kan gå ut over matvaretilgang, matpriser eller uønsket arealbruk. Råstoffet kan være biologisk restavfall fra annen produksjon eller fornybare ressurser som lavverdi trevirke, kvist, topp og flis fra skogbruket. Produktene som skal lages ved den planlagte fabrikken i Åmli vil være andre generasjons biodrivstoff. Vårt drivstoff kan brukes i ordinære motorer uten behov for modifikasjoner.

Se for øvrig Miljødirektoratets hjemmeside.

Ny teknologi – IH2®

Ved vårt produksjonsanlegg i Åmli skal det benyttes en helt ny teknologi utviklet av Shell. IH2® teknologien gir meget høyt energiutbytte, og produksjonen er et godt, konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ.

Hvert av produksjonsanleggene som Biozin planlegger vil årlig omdanne om lag 800 000 m³ råvarer til 110 000 m³ bærekraftig, fornybart biodrivstoff. Med dagens innblandingskrav tilsvarer produksjonen fra ett anlegg over 2 millioner fulle tanker drivstoff.

Mye av energien som brukes i produksjonsprosessen er varme som hentes ut av råvarene. Forbruket av elektrisk energi holdes derfor på et minimum. Produksjonen gir overskudd av varme med potensial for utnyttelse i Bergene Holms sagbruk på nabotomten.