Bærekraft i Biozin

Norge – landet med store ubenyttede skogsressurser

For å kunne definere en utvikling som bærekraftig, må den imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene kommende generasjoner har til å dekke de samme behovene. I Biozin lager vi drivstoff av skogsråstoff og sidestrømmer fra sagbruksindustrien. Mange kan tenke at dette går hardt ut over norske skogressurser, og at trær som fanger CO2 går med i produksjonen.

Om lag 12 millioner kubikkmeter tas ut årlig fra norske skoger. Dette utgjør omtrent halvparten av den årlige tilveksten. I Norge opplever vi at mange områder i landskapet vårt gror igjen. Tilveksten består av både løvtrær og bartrær, som begge deler kan benyttes som råstoff for høyenergi biodrivstoff.

Restprodukter etter hogst blir vanligvis liggende igjen i skogen å råtne. Deler av denne prosessen er nødvendig for å sikre biomangfoldet i skogen. Derimot kan en betydelig andel av restproduktene utnyttes bedre ved å bli fraktet ut av skogen for andre formål.