Skogen er vår nye olje!

Biodrivstoff kan bli Norges neste industrieventyr. Vi har bærekraftig vekstoverskudd i skogene våre, industriell kompetanse fra skog- og petroleumsindustri, og vi har infrastrukturen for å bringe drivstoffet fra produsent og til sluttbruker.

Med et stort og forutsigbart marked i vekst, både hjemme og i EU, har Norge alle muligheter til å skape en ny, fremtidsrettet, grønn industri. Her vil Biozin Holding AS være en av de store aktørene.

Det grønne skiftet

I dag er 20 % av drivstoffet som brukes i norsk veitransport, produsert av organisk materiale, vokst frem i vår tid. Denne andelen vil øke i årene som kommer. I det grønne skiftet og den nye, sirkulære økonomien, vil biodrivstoff fra skogene våre spille en viktig rolle.

Biozin Holding AS vil ved hjelp av ny produksjonsteknologi, bruke restprodukter fra skog og treindustri til å produsere fornybart og bærekraftig biodrivstoff.

Stort råvareoverskudd i norske skoger!

Norske skogeiere har de siste årene opplevd nedgang i markedene for massevirke, energivirke, løvtrær, grener og topper. Treindustrien opplever den samme nedgangen for sagflis, sagspon, bark og avkapp fra produksjonen. Avsetningen er blitt avhengig av kostbar langtransport til fjerne kunder. Det finnes derfor et underutnyttet råvarepotensiale som vi kan nytte til produksjon av norsk biodrivstoff. Ved å produsere biozin nær skogressursene og treindustrien kan mer av vareverdien beholdes for leverandør/selger.

Bærekraftig og tilgjengelig

I dag avvirkes omlag 12 millioner m³ virke fra våre skoger. Tilveksten er mer enn det dobbelte. Landskapet gror igjen – i all hovedsak med løvtrær. Men også løvtre av alle slag kan nyttes som råstoff for høyenergi biodrivstoff. Virke som vanligvis blir liggende igjen i skogen og råtne, er fullverdig råstoff for biozin. Råvaretilgangen for produksjon av biozin® er derfor både bærekraftig, trygg og tilgjengelig.

 

Mer ut av hver kubikkmeter

Bark, kvist og topp er fullverdig råstoff for produksjon av biozin og trenger ikke råtne i skogen. Dette åpner for nye drifts- og leveringsformer med rimeligere avvirkning og uttransport til skogsbilvei, og med større leveranser pr. dekar. Råstoffet vil bli betalt etter sitt tørrstoffinnhold, ikke etter trekvalitet eller treslag. Tørrstoff fra bark og løvtre regnes likeverdig med tørrstoff fra trevirke av gran eller furu.

Samkjøring

De nye mulighetene kan best utnyttes ved avvirkning, utkjøring og veitransport i et samkjørt opplegg. Driftsforbedring i skogen vil igjen kunne gjøre det lønnsomt å avvirke i bestand med mer masse- og løvtrevirke. Alle som ønsker å levere vil neppe kunne slippe til med biozinleveranser fra starten av. Langsiktige og lojale tømmerleverandører/-selgere vil få størst glede av mulighetene ved levering av råstoff til trelast- og biozinproduksjon.

 

Miljøsertifisert råstoff

Tømmer som omsettes i Norge er miljøsertifisert. Tømmeret avvirkes i samsvar med strenge miljøkrav. Skogbruket er skånsom mot truede og sårbare arter. Det tas hensyn til dyr og friluftsliv, settes igjen kantsoner mot våtmarksområder og avvirkes ikke i områder som er miljømessig båndlagt på en eller annen måte. Biomasse til produksjon av biozin vil være underlagt de samme, strenge miljøkravene.

 

Store transportgevinster!

I stedet for å frakte tungt og voluminøst råstoff lange avstander til utenlandske kunder, skal vi produsere biozin nær opprinnelsesstedet. Kortere transportvei vil redusere trafikk- og veibelastning, slik at transportkostnad0 og karbonavtrykk tas ned til et minimum. Biozin biodrivstoff har nesten 80% lavere vekt enn råvarene de er produsert fra og tåler derfor lengre transport til raffineriet.

«Vi mener biodrivstoff kan produseres på en klimavennlig måte, også fra skog.
Vi er uansett nødt til å fase ut det fossile, og vi mener skog er et
godt alternativ om den forvaltes på rett måte.»

– Miljøstiftelsen Zero

Hva er biodrivstoff?

Biodrivstoff produseres av organisk materiale. Drivstoffet kan brukes direkte eller blandes med fossilt drivstoff som bensin, diesel og flybensin. Myndighetene krever i 2021 at det blandes inn 24,5% biodrivstoff for veitransporten. Denne prosentandelen vil øke ytterligere fram mot 2030.

 

Første generasjon biodrivstoff

Framstilles ved gjæring og destillasjon eller ved uttrekk av oljer fra biologisk materiale. Typiske råvarer for dette er mais, sukkerrør, soya, raps eller palmevekster.

 

Andre generasjon biodrivstoff

Dette drivstoffet utvinnes av bærekraftige råstoffkilder uten negative påvirkninger på klima, matvaretilgang, matpriser eller arealbruk. Råstoffet kan være biologisk restavfall fra annen produksjon eller fornybare ressurser som tømmer, kvist, topp og flis fra skogbruket. Biozin er et andre generasjons biodrivstoff.

Se for øvrig miljødirektoratets hjemmeside https://www.miljodirektoratet.no/

Ny teknologi

I produksjon av biozin vil vi benytte en lisensiert teknologi utviklet i USA. Den gir meget høyt energiutbytte. Noe som gjør biozin til et mer konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ enn tradisjonelle første- og andre generasjons biodrivstoff.

Hver av produksjonsenhetene Biozin Holding AS planlegger, vil omdanne 700.000 m³ råvarer til 120.000 m³ biozin.

Mesteparten av energien som brukes i produksjonen er varme som hentes ut av råvarene ved forbrenning. Forbruket av elektrisk energi er derfor meget lavt.

Produksjonen gir overskudd av varmeenergi som kan nyttes til oppvarming av bygninger.

 

Halvfabrikata

Biozin leveres som et flytende halvfabrikata til oljeraffinerier. Der foredles produktet videre for innblanding i bensin-, diesel- og flybensinprodukter.

 

Rent naturprodukt

Biozin er et rent naturprodukt. Ingen kjemikalier eller andre komponenter tilsettes i produksjonen.

Markedet er her allerede!

Norske myndigheter krever i 2021 at det blandes 24,5% fornybar drivstoff til bruk i biler. Dette skaper et stort og forutsigbart marked for biodrivstoff i Norge.

Det er en uttalt ambisjon fra norske myndigheter at innblanding av fornybart drivstoff skal økes de nærmeste årene. I Norge er det pr. i dag kun begrenset produksjon av fornybart avansert biodrivstoff. Biozin Holding AS vil med sine produksjonsplaner i løpet av noen år kunne bidra med en betydelig del av det samlede innblandingsvolum.

EU viser vei

Grønt skifte og sirkulær økonomi. Slik ser femtiden ut! I sitt fornybardirektiv skal 10 % av all energibruk i transportsektoren i EU komme fra fornybare kilder innen 2020. Selv om elektrisitet fra sol, vind og vannkraft også er en del av løsningen, vil EU være et gigantisk marked for andre generasjons biodrivstoff. Siden EØS-avtalen innlemmer Norge i fornybardirektivet, vil dette virke drivende også på det norske markedet.

Biozin Holding AS

Biozin Holding AS eies av Bergene Holm AS, samt mottar betydelig finansiell støtte fra Shell. Selskapet skal tilrettelegge for produksjon av biodrivstoffet biozin, et fornybart, bærekraftig, 2. generasjons biodrivstoff. Produktet selges til oljeraffinerier som videreforedler, blander og distribuerer et drivstoff som tilfredsstiller myndighetenes krav.

Produksjonsselskapene for biozin baserer driften på nærhet til bærekraftig skogsråstoff, nærhet til kunder og lisensiert, høyeffektiv produksjons- teknologi.

På sikt planlegges det for flere produksjonsanlegg i Sør-Norge. Hvert anlegg forventes å ha en årlig produksjon på 120.000 m³ biozin og 35.000 tonn biokarbon. Anleggene kan dessuten levere overskuddsvarme fra produksjonen til lokale varmekjøpere hvor det er etablert infrastruktur for dette.

Bergene Holm AS

Bergene Holm AS står for rundt 25 % av landets trelastproduksjon.

Selskapet kjøper sagtømmer fra de store skogeierandelslagene. I tillegg handles det direkte fra enkelte større skogeiere og noen mindre omsetningsorganisasjoner.

Av Bergene Holm AS årlige forbruk på vel 1.100.000 m³ er ca. 65 % gran og 35 % furu. Tømmerkjøpet er miljøsertifisert i henhold til PEFC – Pan European Forestry Certification.

Bergene Holm AS sin hjemmeside

Kontaktinformasjon

Biozin Holding AS

Besøksadresse:
Anton Jenssens gate 2 3125 Tønsberg

Postadresse:
Anton Jenssens gate 2 3125 Tønsberg

Thomas Skadal

Chief executive officer (CEO)

ts@biozin.no

+47 905 08 216

Tor Isachsen

Project Director (PD)

tor@biozin.no

+47 94 86 63 16

Pressemelding 06.2021 - Shell og Bergene Holm inngår mer omfattende samarbeidsavtale med Biozin

Shell og Bergene Holm har inngått en ny og mer omfattende samarbeidsavtale med Biozin, som innebærer økt tempo i utviklingen av teknologi for lav-karbon drivstoff fra restråstoff fra skogen. Dette demonstrerer en felles forpliktelse til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren.

 

Det konkrete målet for samarbeidet er å etablere et fullskala produksjonsanlegg for avansert bio-råolje i Åmli i Agder, med en planlagt endelig investeringsbeslutning i annet halvår 2023. Den nye samarbeidsavtalen innebærer en økt finansiell støtte fra Shell med om lag 30 millioner kroner, som kommer i tillegg til et like stort beløp som ble gitt i 2019. I forbindelse med den nye samarbeidsavtalen har også Bergene Holm benyttet en opsjon til å kjøpe Preems aksjer i Biozin, og i tillegg tilført Biozin ytterligere egenkapital.

 

«For oss i Biozin er det svært positivt at Shell og Bergene Holm på denne måten bekrefter et langsiktig engasjement i prosjektet vårt,» sier Thomas Skadal, CEO i Biozin. «Shell har teknologien og ressursene, mens Bergene Holm har bred kompetanse og erfaring innen treindustrien og håndtering av råstoff fra skogen. Tilsammen gjør dette oss trygge på at vi skal kunne realisere produksjonsanlegget for bioråolje i Åmli».

 

Etterspørselen etter lav-karbon drivstoff til transportsektoren er ventet å fordoble seg innen 2030. Shell, Bergene Holm og Biozin arbeider for å møte dette behovet og dermed bidra til reduserte utslipp av CO2. Kapitaltilførselen til Biozin er viktig for å gjennomføre neste fase i oppskaleringen av Shells IH2®-teknologi, som produserer bærekraftig lav-karbon drivstoff fra biomasse og avfall fra skog- og jordbruk. IH2®-teknologien har, når ferdig oppskalert, potensiale til å gi et betydelig bidrag til å redusere CO2-utslipp fra både veitransport, skipsfart og flyindustrien gjennom produksjon av fornybar bensin, diesel og bærekraftig flydrivstoff. Shells direktør for Avansert Biodrivstoff, Andrew Murfin, er fornøyd med prosjektet så langt.

 

«Bergene Holms ekspertise innen skogbruk og håndtering av råstoff og Biozins langsiktige engasjement innen biodrivstoff, gjør dem til perfekte partnere for oss i arbeidet med å oppskalere IH2®-teknologien. Sammen kan vi sikre at prosjektet har tilgang på bærekraftig restråstoff fra skog- og sagbruksindustrien, samtidig som hensyn til skogen ivaretas på en god måte.»

 

Murfin peker også på at norske myndigheter støtter prosjekter som dette innen utvikling av miljøvennlig teknologi, og at de lokale myndighetene i Åmli legger forholdene godt til rette for industrietablering.

 

«Det er fortsatt risiko knyttet til både teknologien og prosjektet, men med myndighetenes støtte og våre partneres kompetanse har vi et godt grunnlag for å anvende Shells IH2®-teknologi i kommersiell skala i Åmli. Vi vet at hvis dette prosjektet blir en suksess, vil det bidra til at vi kan hjelpe våre kunder med å avkarbonisere sin virksomhet», sier Andrew Murfin.

 

«Vi har nå styrket vår involvering i prosjektet. For oss er dette prosjektet viktig fordi det vil bidra til et bærekraftig skogbruk i regionen og sikrer god utnyttelse av råstoffet til sagbruket i Åmli. Vi har investert mer enn 300 millioner kroner i dette sagbruket de siste 10 årene», sier Bergene Holms administrerende direktør Erland Løkken.

 

Siden den forrige samarbeidsavtalen ble etablert i november 2019, har Shells IH2®-teknologi blitt videreutviklet og kontinuerlig testet ved flere av Shells internasjonale forskningssentre. Den endelige teknologikvalifiseringen gjenstår, og har dessverre blitt forsinket på grunn av Covid-19 pandemien. Anlegget i Åmli skal omdanne restråstoff fra skogbruk og restprodukter/avfall fra sagbruk til en bærekraftig, lett hydrokarbonvæske. Denne inneholder C4-C20 hydrokarboner og utgjør en avansert bioråolje til bruk i alle petrokjemiske produkter. I full drift vil anlegget i Åmli kunne konvertere omkring 1000 tonn tørket biomasse per dag.

 

Den avanserte bioråoljen vil bli solgt og videre bearbeidet til bærekraftige, fornybare produkter som flydrivstoff, diesel og bensin. Anlegget kan også produsere biokull, som er et viktig produkt i forbindelse med karbonfangst. Ved å bruke avansert bioråolje og biokull kan CO2-utslippene reduseres med fra 72 til 90 prosent sammenliknet med bruk av fossil råolje.

 

En endelig beslutning om å investere om lag 4 milliarder kroner i Biozin-anlegget i Åmli er ventet i annet halvår 2023. Oppstart av kommersiell produksjon av bioråolje er planlagt til første kvartal 2026.

 

Bakgrunn:

Biozin er et norsk selskap eid av Bergene Holm. Biozin ble etablert for å produsere fornybar bioråolje av råstoff fra skogen og avfallsprodukter fra norsk skog- og sagbruk.

 

Bergene Holm er Norges nest største selskapet innen treforedling, med omkring 450 ansatte og en omsetning på 1,8 milliarder kroner. Bergene Holm driver 7 produksjonsanlegg og andre virksomheter i Sør-Norge. Selskapet har mer enn 70 års erfaring fra norsk skogsindustri.

 

Shell er et globalt energiselskap som har vært etablert i Norge i 109 år. Selskapet har om lag 80.000 ansatte i mer enn 70 land. Som del av omstillingen til å bli et lønnsomt netto null-utslipp selskap innen 2050, har Shell tidligere i år annonsert en ambisjon om å øke produksjonen av fornybart drivstoff med åttegangeren, og dette inkluderer tre kategorier med lavkarbon drivstoff; avansert biodrivstoff, fornybar naturgass (RNG) og nye drivstoff (som hydrogen).

 

Kontaktperson: Biozin: CEO Thomas Skadal, +47 905 08 216, ts@biozin.no, Website: www.biozin.no

Press release 06.2021 - Shell and Bergene Holm enter into a more comprehensive Contribution Agreement with Biozin in Norway

Shell and Bergene Holm have entered into a new Contribution Agreement with Biozin which will accelerate the development of low carbon fuels technology. This represents a shared strong commitment to decarbonising the transport sector. The project is building towards a full-scale production plant for advanced bio-crude oil in Amli, Norway, with a final investment decision scheduled for the second half of 2023. This new agreement includes increased long-term financial support from Shell, contributing $3M, which is in addition to a previous contribution of $3M in 2019.

 

«For us in Biozin, it is very positive that Shell and Bergene Holm, with this Contribution Agreement, confirm a long-term commitment in this project,» says Thomas Skadal, CEO of Biozin.«Shell has the technology and resources, together with Bergene Holm’s extensive experience with feedstock, make us confident that we will be able to realize a full-scale production plant for bio-crude oil in Amli.»

 

The demand for low carbon fuels in transport is expected to double by 2030. Shell, Bergene Holm and Biozin are working to meet this demand and help their customers and society decarboinse their journeys. This investment is an important step on this journey as it will help to scale and de-risk Shell’s IH²® technology which produces low carbon fuels from woody biomass, forestry residues and agricultural waste. There are still technical and project risks to overcome, but once fully scaled, IH²® has the potential to significantly contribute to decarbonising road journeys, marine and aviation by producing renewable gasoline, diesel, marine distillates and sustainable aviation fuel.

 

Shell’s General Manager for Advanced Biofuels, Andrew Murfin, is pleased with the project so far. “Bergene Holm’s forestry expertise alongside Biozin’s longstanding leadership within the biofuels sector make them perfect partners as we work to scale IH²® technology. Together, we can ensure the project has access to the sustainable wood wastes and sawmill residues it needs while respecting Norway’s forests.

 

The Norwegian regulatory environment supports biofuels and advanced bio-crude oils projects like this one, and the local authority is actively promoting industrial development. While we still have technical and project risks to overcome, these supporting factors give us a good chance of deploying Shell’s IH²® technology at a commercial scale in Amli. We know that if successful, this project will help our customers decarbonise their journeys.” says Andrew Murfin.

 

«In connection with the new Contribution Agreement, Bergene Holm has exercised the option to buy Preem’s shareholding in Biozin and provided additional equity to the company. We are now further strengthening our involvement in this project. For us this project is important as it will contribute to sustainable forestry in the region and safeguard raw material supply for the sawmill in Amli. We have in this sawmill invested more than 300 MNOK the last 10 years», says Bergene Holm’s CEO, Erland Lokken.

 

Since the previous Contribution Agreement was established in November 2019, the IH²® technology, which will be used in the production process, has been further developed and continuously tested by Shell in several international research centers. The final technology qualification remains, which unfortunately has been delayed due to the ongoing Covid-19 pandemic. The plant in Amli will convert feedstock from forest and waste/by-products from sawmills into a sustainable lighthydrocarbon liquid product containing C4-C20 hydrocarbons termed advanced bio-crude oil to be used in all petrochemical products. In full operation, the plant will convert around 1000 metric tons of dried biomass per day. The Advanced bio-crude oil will be sold and further processed into sustainable, renewable products such as Aviation fuel, Diesel and Gasoline blend stocks. The technology also produces Biochar which is a valuable product aiding in Carbon capture. Use of this high value Advanced bio-crude oil and Biochar can reduce the CO2 footprint by 72% – 90% compared to fossil crude oil.

 

A final decision to invest about NOK 4 billion for the realization of the Biozin Amli plant is expected second half 2023. The first production of bio-crude oil is planned for early 2026.

 

Background:

Biozin is a Norwegian company currently owned by Bergene Holm. Biozin was established to produce renewable biocrude from Norwegian sawmills and forestry residues.

 

Bergene Holm is the second largest sawmill company in Norway, with about 450 employees and turnover of 1.8 billion NOK. Bergene Holm operates 7 production facilities and other businesses in the South of Norway and has more than 70 years of experience from the Norwegian wood industry.

 

Shell: As part of our commitment to accelerate the transition to net-zero emissions, purposefully and profitably, by 2050, in line with society, Shell is growing its low carbon fuels. This year Shell announced its ambition to increase the production of renewable fuels eight-fold, and this includes three categories of low carbon fuels: advanced biofuels, renewable natural gas (RNG) and new fuels (as well as Hydrogen).

 

IH²® process is an advanced hydropyrolysis technology that uses catalyst processes to remove oxygen from biomass to produce hydrocarbon products from the remaining material. Shell has acquired exclusive rights to use and develop the technology.

 

The carbon intensity of Shell’s products depends on the feedstocks chosen and the process and technologies we use. New technologies are enabling our progression from crops to more sustainable alternative feedstocks, such as agricultural waste, inedible oils or crops (cellulosic biomass) and manure. This improves the sustainability of the products for our customers, and it is our intention to transition towards wastes as our primary feedstocks in the future.

 

Contact information: Biozin: CEO, Thomas Skadal, +47 905 08 216, ts@biozin.no, Website: www.biozin.no

Press release Biozin Holding AS (November 2019) - Biozin Holding AS receives Shell support for bio-oil project in Åmli, Norway

Biozin Holding AS has entered into an agreement with Shell for financial support of their ongoing work to build a full-scale biocrude production facility in Åmli, in Agder county in Norway.
The funding will support ongoing activities as part of the pre-engineering phase of the project.
When completed, the production facility will convert woody feedstock, such as forestry residues and by-products from the sawmill industry, into an advanced second-generation crude bio-oil, Biozin®. Pending technology qualification, Biozin Holding AS aims to utilize Shell’s IH2® technology for the conversion process.
“We are delighted with this agreement which makes a very valuable contribution to the ongoing work of realising a full-scale production facility,” says Biozin Holding AS CEO Thomas Skadal.
Once running the first Biozin plant will be able to convert approximately 1000 dry tonnes of biomass per day. Bio-oil can then be refined, blended and distributed as a cleaner fuel.
“Biofuels can play a valuable role in helping to decarbonise marine, aviation and heavy-duty transport. Collaboration will be key to a successful energy transition and we are happy to be helping Biozin Holding to progress this project which could provide a great opportunity to develop IH2 technology,” says Andrew Murfin, GM Advanced Biofuels at Shell.
During the pre-engineering phase, Biozin Holding AS will further develop the basis for its final investment decision, as well as the contract for the detailed engineering, procurement and construction (EPC) of the production facility.

 

Background:
Biozin Holding AS is a Norwegian company currently owned by Biozin AS (78.7%), a wholly-owned subsidiary of Bergene Holm AS, and Preem AB (21.3%). Biozin Holding AS was established to produce renewable fuels from Norwegian sawmills and forestry residues. Biozin AS has identified potential locations for additional production facilities of biozin® in several municipalities in SouthEast Norway.

Bergene Holm AS is the second largest sawmill company in Norway, with about 440 employees and turnover of more than 1.6 billion NOK. Bergene Holm AS operates 7 production facilities and other businesses in the South of Norway and has more than 70 years of experience from the Norwegian wood industry.

Preem AB is Sweden’s largest refinery and fuel company, with oil refineries in Lysekil and Gothenburg. Preem AB refines over 18 million m3 of crude oil each year, supplying petrol, diesel, fuel oil and renewable fuels to businesses and individuals in Sweden and Norway. Approximately 2/3 of Preem AB’s production is exported. Preem AB has about 1 500 employees and a turnover close to 100 billion SEK.

Contact information:
Biozin Holding AS: CEO, Thomas Skadal, +47 905 08 216, TS@biozin.no, Website: www.biozin.no

Pressemelding 06.2019 - Innovasjon Norge støtter Biozin Holding med 30 millioner kroner for å utvikle bio-råolje fra norsk skog

Innovasjon Norge støtter Biozin Holding med 30 millioner kroner for å utvikle bio-råolje fra norsk skog

 

Biozin Holding har fått tildelt 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge i forbindelse med forprosjekteringen av den planlagte biozin®-fabrikken i Åmli i Aust-Agder. Hensikten med forprosjekteringen er å forberede bygging av et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje, såkalt biozin®. Adm.dir Thomas Skadal i Biozin Holding er helt klar: «Støtten og samarbeidet med Innovasjon Norge er helt avgjørende for selskapets muligheter til å gjennomføre nødvendige studier og analyser i fasen prosjektet er på vei inn i».

 

«Denne investeringen markerer en milepæl i en storskala satsing på fornybart drivstoff basert på norsk skogsråstoff,» sier Inger Solberg, divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge. «Dette er et nasjonalt bidrag i det grønne skiftet og viser at Norge sitter på bærekraftige løsninger som verden etterspør», sier Solberg.

 

Produksjonsanlegget på Åmli vil omdanne råstoff fra skogen, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til den avanserte bioråoljen biozin®. Teknologien som er valgt for denne prosessen vil bli levert av Shell Catalysts & Technologies, som er et heleid datterselskap av Royal Dutch Shell. Kapasiteten til anlegget vil være ca. 1 000 tonn biomasse per dag. De samlede investeringene er anslått til 3.5 milliarder kroner.

 

«Denne industrisatsningen kan gi stor lokal verdiskapning i Åmli kommune og med ringvirkninger for hele regionen,» sier Sveinung Hofstad, direktør i Innovasjon Norge Agder. «Vi er glade for å være med på å legge til rette for en positiv investeringsbeslutning som kan gi viktige arbeidsplasser og norsk verdiskaping».

 

Biozin Holding AS vil i løpet av neste fase videreutvikle grunnlaget for den endelige investeringsbeslutningen, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget. Forprosjekteringen er planlagt å være ferdig tidlig i 2021, og den estimerte kostnaden for denne fasen av prosjektet er 250 millioner kroner. Prosjektet finansieres av aksjonærene Biozin AS (Bergene Holm AS), Preem AB og med tilskuddet fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har besluttet å tildele prosjektet de 30 millionene i utviklingstilskudd under Miljøteknologi-ordningen. Gjennomføring av prosjektet forutsetter en rekke forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til de ulike arbeidspakkene i forprosjekteringen. Innovasjon Norge har også tidligere støttet prosjektet med 4.85 millioner kroner til gjennomføring av konseptutviklingen.

 

Fakta:
Biozin Holding AS er et norsk selskap som eies av Biozin AS og Preem AB. Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Biozin AS har identifisert potensielle steder for ytterligere produksjonsanlegg for biozin® i flere kommuner i Sørøst-Norge. Nettsted: www.biozin.no

Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 430 ansatte og omsetning på vel 1,6 milliarder kroner. Bergene Holm AS driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge, og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri.

Preem AB er Sveriges største oljeselskap, med oljeraffinerier i Lysekil og Göteborg. Preem AB prosesserer hvert år over 18 millioner m3 råolje, og leverer bensin, diesel, tungolje og fornybart drivstoff til bedrifter og privatkunder i Sverige. Omtrent 2/3 av Preem ABs produksjon eksporteres. Preem AB har 1450 ansatte og en omsetning på om lag 92 milliarder SEK.

 

Kontaktinformasjon:

Biozin Holding AS:

Administrerende direktør, Thomas Skadal, +47 905 08 216, TS@biozin.no

Styreformann, Olav Falk-Pedersen, +47 905 96 054

Pressmeldinger, 11.2018

ONE STEP CLOSER TO FULL SCALE PRODUCTION OF ADVANCED BIO-CRUDE

Biozin Holding AS is progressing its work to establish a full-scale production facility for the advanced bio-crude biozin® at Åmli in Agder county. The company has decided to commence the next phase of the project, the pre-engineering phase. The full-scale facility is scheduled to be in operation in 2022.

In the recently finalised concept phase an engineering study has been completed by the global engineering and construction specialist KBR (Kellogg Brown & Root). Further, Biozin Holding AS has carried out analyses of the feedstock availability and the market for biozin®, as well as evaluations of environmental aspects relevant for the project, all with positive outcome. The profitability, as well as the sustainability of the business case for the full-scale production facility of biozin® at Åmli have been confirmed.

During the pre-engineering phase, Biozin Holding AS will further develop the basis for its final investment decision, as well as the contract for the detailed engineering, procurement and construction (EPC) of the production facility. The pre-engineering phase is scheduled to be completed by 2019, and the estimated cost of this phase of the project will amount to 250 million NOK. The project will be funded by shareholders Biozin AS (Bergene Holm AS) and Preem AB. Innovation Norway granted 4.85 million NOK for the concept development phase and Biozin Holding AS seeks further support to mitigate financial risks during the pre-engineering phase.

The production facility at Åmli will convert woody feedstock (forestry residues and by-products from saw mill industry) into the advanced bio-crude biozin®. The technology selected for this conversion process, IH2®, will be provided by CRI/ Criterion Catalyst Company LTD, which is a wholly-owned subsidiary of Royal Dutch Shell. The capacity of the plant will be approximately 1000 tonnes of biomass per day. The total project cost is estimated to amount to 3.5 billion NOK.

Facts:

Biozin Holding AS is a Norwegian company wholly-owned by Biozin AS, which again is a wholly-owned subsidiary of Bergene Holm AS.  Biozin Holding AS was established to produce renewable fuels from Norwegian mill and forestry residues. Biozin AS has identified potential locations for additional production facilities of biozin® in several municipalities in South-East Norway. Website: www.biozin.no

Bergene Holm AS is the second largest saw mill company in Norway, with 430 employees and turnover of 1.5 billion NOK. Bergene Holm AS operates 7 production facilities and other businesses in the South of Norway and has more than 70 years of experience from the Norwegian wood industry.

Preem AB is Sweden’s largest fuel company, with oil refineries in Lysekil and Gothenburg. Preem AB refines over 18 million m3 of crude oil each year, supplying petrol, diesel, fuel oil and renewable fuels to businesses and individuals in Sweden. Approximately 2/3 of Preem AB’s production is exported. Preem AB has 1450 employees and a turnover of 56 billion SEK.

Contact information:

Biozin Holding AS:

CEO, Thomas Skadal, +47 905 08 216, TS@biozin.no

Chairman, Olav Falk-Pedersen, +47 905 96 054, ofp@biozin.no

Pressemelding, 11.2017

NEWS RELEASE

FOR IMMEDIATE RELEASE

Monday, November 13, 2017

 

IH2* Technology Licensed to Biozin Holding AS

Producing liquid transportation fuels from woody biomass

HOUSTON (November 13, 2017)  CRI/Criterion Catalyst Company LTD (CRIUK), a global catalyst technology company wholly owned by Royal Dutch Shell, has awarded an FEL-2 license agreement for the IH2*technology which converts biomass to liquid transportation fuels, to Biozin Holding AS (BZH).

Norwegian saw mill company Bergene Holm AS and the Swedish oil company Preem AB have entered into a cooperation, with the intention to realize full scale biofuel production sites in Norway through Biozin Holding AS.  The production facility is intended to be located adjacent to the Bergene Holm AS saw mill in Åmli in southern Norway.

The Front End Loading (FEL-2) package will be completed for the core IH2*technology by global engineering and construction specialists KBR, Inc. (KBR).  KBR is CRI’s preferred FEED engineering services provider for commercial scale IH2*facilities.  KBR’s six years of experience with IH2* plant design will help de-risk the commercial scale design.

The IH2*technology is an efficient cost-effective route to convert woody biomass and forest residues feedstock into renewable, low carbon, clean burning hydrocarbon transportation fuels. The process was invented by Gas Technology Institute (GTI) of Des Plaines, IL and scaled up by CRI Catalyst Company of Houston, Texas which holds exclusive worldwide licensing rights.

The client intends to utilize mill residues from Åmli and forestry residues from the region. The product will be refined by one of Preem’s refineries in Sweden.  IH2* hydrocarbons produced from woody biomass meet American Society for Testing and Materials (ASTM) specifications for their respective fuels, positioned for the US market as an E10 gasoline fully renewable product, or as a 100% renewable diesel.  Third party testing of the IH2* woody biomass derived neat (R100) kerosene cut, for global jet specifications Jet A-1/JP8, indicates that the material meets these specifications for the properties tested to date.   Ongoing research suggests minor adjustments of the technology will be able to provide drop in hydrocarbon fuels which meet European Standard (EN) specifications for drop in renewable petrol and diesel hydrocarbons from the Biozin intended feed slate.

*IH2 is a trademark of Gas Technology Institute.

About CRI/Criterion Catalyst Company UK Ltd

CRI/Criterion Catalyst Company UK Ltd is an affiliate of CRI Catalyst Company, the global catalyst technology company of the Shell Group. Collectively CRI operates research laboratories, development facilities, manufacturing plants and business units throughout the world. It is dedicated to providing a broad customer base with effective and cost-efficient catalysts and technologies. CRI has a range of products with specific focus on environmental applications, hydrogen separation and recovery, selective oxidation and hydrogenation and the production of renewable fuels. Website: www.cricatalyst.com

About Gas Technology Institute (GTI)

GTI is a leading research, development and training organization that has been addressing the nation’s energy and environmental challenges by developing technology-based solutions for consumers, industry, and government for more than 70 years. Website: www.gastechnology.org

About KBR, Inc.

KBR, Inc. is a global technology, engineering, procurement and construction company serving the hydrocarbons and government services industries.  With operations in 40 countries, KBR has more than 25,000 people delivering services to customers in over 70 countries representing an unmatched reservoir of talent and experience in a wide range of markets.  Website: www.kbr.com

About Biozin Holding AS (BZH)

BZH is a Norwegian company owned by Bergene Holm AS.  BZH has been formed to produce renewable fuels from Norwegian mill and forestry residues.  Website: www.biozin.no

Pressemelding, 09.2017

Pressemelding, 2017-09-19

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.).  Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Et produksjonsanlegg bruker om lag 700.000 m3 trevirke og produserer 120.000 m3 biozin®, en bioråolje som raffineres til vanlig drivstoff. Preem AB vil kjøpe biozin® fra anlegget, for videreforedling og distribusjon. Det bærekraftige biproduktet biokarbon fra biozin®-produksjonen kan finne anvendelse innenfor en rekke bruksområder.

Det første anlegget planlegges på Jordøya i Åmli kommune etter en omfattende evaluering av mulige områder. Samlokalisering med det moderne sagbruket til Bergene Holm AS, gir gode tilleggs¬gevinster. En kapasitetsøkning ved sagbruket (BH Nidarå) vurderes.

Prosjektutviklingen finansieres innledningsvis av Preem AB og Bergene Holm AS med 25 millioner kroner. Prosjektets totale kostnadsramme er forventet å bli ca 2.5 mrd NOK. Før det besluttes å bygge et anlegg, må ytterligere aksjekapital og lån hentes. Ambisjonen er å etablere flere produksjonsanlegg i Sør-Norge. Råstoffgrunnlag, muligheter for synergieffekter med annen industri og næring er viktige kriterier for lokalisering. Politiske rammevilkår må være langsiktig forutsigbare.

For ytterligere informasjon:

Adm.dir, Lars F. Askheim, +47 905 42 232, LFA@biozin.no

Fakta:

Preem AB er Sveriges største drivstoffselskap, med oljeraffinerier i hhv. Lysekil og Gøteborg. Preem AB raffinerer over 18 millioner m3 råolje hvert år, og omsetter bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til virksomheter og privatpersoner i Sverige, samtidig som 2/3 av produksjonen eksporteres. Preem AB har 1450 ansatte og en omsetning på 56 MRD SEK.

Bergene Holm AS har fem sagbruk og annen treindustri i Sør-Norge, med 430 ansatte og omsetning på 1,5 MRD NOK.

Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS, etablert for å legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff.  Biozin AS har klarlagt lokaliseringsmuligheter i flere kommuner i Sør-Norge.

Magasinet Skog
Dagens Næringsliv
Dagens Næringsliv 2019