Skogen er vår nye olje!

Biodrivstoff kan bli Norges neste industrieventyr. Vi har bærekraftig vekstoverskudd i skogene våre, industriell kompetanse fra skog- og petroleumsindustri, og vi har infrastrukturen for å bringe drivstoffet fra produsent og til sluttbruker.

 

Med et stort og forutsigbart marked i vekst, både hjemme og i EU, har Norge alle muligheter til å skape en ny, fremtidsrettet, grønn industri. Her vil Biozin AS være en av de store aktørene.

Det grønne skiftet

I dag er 7 % av drivstoffet som brukes i norsk veitransport, produsert av organisk materiale, vokst frem i vår tid. Denne andelen vil øke i årene som kommer. I det grønne skiftet og den nye, sirkulære økonomien, vil biodrivstoff fra skogene våre spille en viktig rolle.

 

Biozin AS vil ved hjelp av ny produksjonsteknologi, bruke biprodukter fra skog og treindustri til å produsere fornybart og bærekraftig biodrivstoff.

Stort råvareoverskudd i norske skoger!

Norske skogeiere har de siste årene opplevd nedgang i markedene for massevirke (slip), energivirke, løvtrær, grener og topper. Treindustrien opplever den samme nedgangen for sagflis, sagspon, bark og avkapp fra produksjonen. Avsetningen er blitt avhengig av kostbar langtransport til fjerne kunder. Det finnes derfor et underutnyttet råvarepotensiale som vi kan nytte til produksjon av norsk biodrivstoff. Ved å produsere biozin nær skogressursene og treindustrien kan mer av vareverdien beholdes for leverandør/selger.

 

Bærekraftig og tilgjengelig

I dag avvirkes omlag 10 millioner m3 virke fra våre skoger. Tilveksten er mer enn det dobbelte. Landskapet gror igjen – i all hovedsak med løvtrær. Men også løvtre av alle slag kan nyttes som råstoff for høyenergi biodrivstoff. Virke som vanligvis blir liggende igjen i skogen og råtne, er fullverdig råstoff for biozin. Råvaretilgangen for produksjon av biozin er derfor både bærekraftig, trygg og tilgjengelig.

 

Mer ut av hver kubikkmeter

Bark, kvist og topp er fullverdig råstoff for produksjon av biozin og trenger ikke råtne i skogen. Dette åpner for nye drifts- og leveringsformer med rimeligere avvirkning og uttransport til skogsbilvei, og med større leveranser pr dekar. Råstoffet vil bli betalt etter sitt tørrstoffinnhold, ikke etter trekvalitet eller treslag. Tørrstoff fra bark og løvtre regnes likeverdig med tørrstoff fra trevirke av gran eller furu.

Samkjøring

De nye mulighetene kan best utnyttes ved avvirkning, utkjøring og veitransport i et samkjørt opplegg. Driftsforbedring i skogen vil igjen kunne gjøre det lønnsomt å avvirke i bestand med mer masse- og løvtrevirke. Alle som ønsker å levere vil neppe kunne slippe til med biozinleveranser fra starten av. Langsiktige og lojale tømmerleverandører/-selgere vil få størst glede av mulighetene ved levering av råstoff til trelast- og biozinproduksjon.

 

Miljøsertifisert råstoff

Tømmer som omsettes i Norge er miljøsertifisert. Tømmeret avvirkes i samsvar med strenge miljøkrav. Skogbruket er skånsom mot truede og sårbare arter. Det tas hensyn til dyr og friluftsliv, settes igjen kantsoner mot våtmarksområder og avvirkes ikke i områder som er miljømessig båndlagt på en eller annen måte. Biomasse til produksjon av biozin vil være underlagt de samme, strenge miljøkravene.

 

Store transportgevinster!

I stedet for å frakte tungt og voluminøst råstoff lange avstander til utenlandske kunder, skal vi produsere biozin nær opprinnelsesstedet. Kortere transportvei vil redusere trafikk- og veibelastning, slik at transportkostnad0 og karbonavtrykk tas ned til et minimum. Biozin biodrivstoff har nesten 80% lavere vekt enn råvarene de er produsert fra og tåler derfor lengre transport til raffineriet.

«Vi mener biodrivstoff kan produseres på en klimavennlig måte, også fra skog.
Vi er uansett nødt til å fase ut det fossile, og vi mener skog er et
godt alternativ om den forvaltes på rett måte.»

 

– Miljøstiftelsen Zero

Hva er biodrivstoff?

Biodrivstoff produseres av organisk materiale. Drivstoffet kan brukes direkte eller blandes med fossilt drivstoff som bensin, diesel og flybensin. Myndighetene krever i 2017 at det blandes inn 7% biodrivstoff for veitransporten. Denne prosentandelen skal øke til 20% fram mot 2020.

 

Første generasjon biodrivstoff

Framstilles ved gjæring og destillasjon eller ved uttrekk av oljer fra biologisk materiale. Typiske råvarer for dette er mais, sukkerrør, soya, raps eller palmevekster.

 

Andre generasjon biodrivstoff

Dette drivstoffet utvinnes av bærekraftige råstoffkilder uten negative påvirkninger på klima, matvaretilgang, matpriser eller arealbruk. Råstoffet kan være biologisk restavfall fra annen produksjon eller fornybare ressurser som tømmer, kvist, topp og flis fra skogbruket. Biozin er et andre generasjons biodrivstoff.

Se for øvrig miljødirektoratets hjemesider http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Februar-2017/Fakta-om-biodriftstoff1/

Ny teknologi

I produksjon av biozin vil vi benytte en lisensiert teknologi utviklet i USA. Den gir meget høyt energiutbytte. Noe som gjør biozin til et mer konkurransedyktig og miljøvennlig alternativ enn tradisjonelle første- og andre generasjons biodrivstoff.

 

Hver av de fem produksjonsenhetene Biozin AS planlegger, vil omdanne 700.000 m3 råvarer til 120.000 m3 biozin.

 

Mesteparten av energien som brukes i produksjonen er varme som hentes ut av råvarene ved forbrenning. Forbruket av elektrisk energi er derfor meget lavt.

 

Produksjonen gir overskudd av varmeenergi som kan nyttes til oppvarming av bygninger.

 

Halvfabrikata

Biozin leveres som et flytende halvfabrikata til oljeraffinerier. Der foredles produktet videre for innblanding i bensin-, diesel- og flybensinprodukter.

 

Rent naturprodukt

Biozin er et rent naturprodukt. Ingen kjemikalier eller andre komponenter tilsettes i produksjonen.

Markedet er her allerede!

Norske myndigheter skapt et stort, forutsigbart marked for biodrivstoff. Direktivet krever i 2017, at det blandes 7% fornybar drivstoff til bruk i biler. Dette skaper et stort og forutsigbart marked.

Det er en uttalt ambisjon fra norske myndigheter at innblanding av fornybart drivstoff skal økes de nærmeste årene – opp til 1,7 millioner m3 per år. Det tilsvarer 1/3 av det drivstoffet som i 2015 ble brukt til veitransport.

 

I Norge er det pr i dag ingen større aktører for produksjon av fornybart drivstoff. Biozin AS vil med sine produksjonsplaner i løpet av noen år kunne bidra med en betydelig del av det samlede innblandingsvolum.

EU viser vei

Grønt skifte og sirkulær økonomi. Slik ser femtiden ut! I sitt fornybardirektiv skal 10 % av all energibruk i transportsektoren i EU komme fra fornybare kilder innen 2020. Selv om elektrisitet fra sol, vind og vannkraft også er en del av løsningen, vil EU være et gigantisk marked for andre generasjons biodrivstoff. Siden EØS-avtalen innlemmer Norge i fornybardirektivet, vil dette virke drivende også på det norske markedet.

Biozin AS

Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Selskapet skal tilrettelegge for produksjon av biodrivstoffet biozin, et fornybart, bærekraftig, 2. generasjons biodrivstoff. Produktet selges til
oljeraffinerier som videreforedler, blander og distribuerer et drivstoff som tilfredsstiller myndighetenes krav.

 

Produksjonsselskapene for biozin baserer driften på nærhet til bærekraftig skogsråstoff,nærhet til kunder og lisensiert, høyeffektiv produksjons- teknologi.

 

Det planlegges fem produksjonsanlegg i Sør-Norge. Hvert anlegg forventes å ha en årlig produksjon på 120.000 m3 biozin og 35.000 tonn biokarbon. Anleggene kan dessuten levere overskuddsvarme fra produksjonen til lokale varmekjøpere hvor det er etablert infrastruktur for dette.

Bergene Holm AS

Bergene Holm AS står for rundt 25 % av landets trelastproduksjon.

 

Selskapet kjøper sagtømmer fra de store skogeierandelslagene. I tillegg handles det direkte fra enkelte større skogeiere og noen mindre omsetningsorganisasjoner.

 

Av Bergene Holm AS årlige forbruk på vel 1.000.000 m3 er ca. 65 % gran og 35 % furu. Tømmerkjøpet er miljøsertifisert i henhold til PEFC – Pan European Forestry Certification.

Kontaktinformasjon

Biozin Holding AS

Besøksadresse:
Fokserødveien 12, 3241 Sandefjord.

 

Postadresse:
Fokserødveien 12, 3241 Sandefjord

Lars Frode Askheim, CEO
e-mail: LFA@biozin.no 
mobile: +47 905 42 232
skype: lfaskheim

Thomas Skadal, CFO

e-mail: TS@biozin.no

mobile:  +47 905 08 216

Mikhail Tsypkin, CTO

e-mail:  mikhail@biozin.no

mobile:  +47 908 12 995

PRESSEMELDINGER, 09.2017

Pressemelding, 2017-09-19

 

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

 

Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.).  Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

 

Et produksjonsanlegg bruker om lag 700.000 m3 trevirke og produserer 120.000 m3 biozin®, en bioråolje som raffineres til vanlig drivstoff. Preem AB vil kjøpe biozin® fra anlegget, for videreforedling og distribusjon. Det bærekraftige biproduktet biokarbon fra biozin®-produksjonen kan finne anvendelse innenfor en rekke bruksområder.

 

Det første anlegget planlegges på Jordøya i Åmli kommune etter en omfattende evaluering av mulige områder. Samlokalisering med det moderne sagbruket til Bergene Holm AS, gir gode tilleggs¬gevinster. En kapasitetsøkning ved sagbruket (BH Nidarå) vurderes.

 

Prosjektutviklingen finansieres innledningsvis av Preem AB og Bergene Holm AS med 25 millioner kroner. Prosjektets totale kostnadsramme er forventet å bli ca 2.5 mrd NOK. Før det besluttes å bygge et anlegg, må ytterligere aksjekapital og lån hentes. Ambisjonen er å etablere flere produksjonsanlegg i Sør-Norge. Råstoffgrunnlag, muligheter for synergieffekter med annen industri og næring er viktige kriterier for lokalisering. Politiske rammevilkår må være langsiktig forutsigbare.

 

For ytterligere informasjon:

Adm.dir, Lars F. Askheim, +47 905 42 232, LFA@biozin.no

 

 

Fakta:

Preem AB er Sveriges største drivstoffselskap, med oljeraffinerier i hhv. Lysekil og Gøteborg. Preem AB raffinerer over 18 millioner m3 råolje hvert år, og omsetter bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til virksomheter og privatpersoner i Sverige, samtidig som 2/3 av produksjonen eksporteres. Preem AB har 1450 ansatte og en omsetning på 56 MRD SEK.

 

Bergene Holm AS har fem sagbruk og annen treindustri i Sør-Norge, med 430 ansatte og omsetning på 1,5 MRD NOK.

 

Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS, etablert for å legge til rette for produksjon av bærekraftig biodrivstoff.  Biozin AS har klarlagt lokaliseringsmuligheter i flere kommuner i Sør-Norge.

PRESSEARTIKLER
PRESSEMELDINGER, 11.2017

NEWS RELEASE

FOR IMMEDIATE RELEASE

Monday, November 13, 2017

 

IH2* Technology Licensed to Biozin Holding AS

Producing liquid transportation fuels from woody biomass

HOUSTON (November 13, 2017)  CRI/Criterion Catalyst Company LTD (CRIUK), a global catalyst technology company wholly owned by Royal Dutch Shell, has awarded an FEL-2 license agreement for the IH2*technology which converts biomass to liquid transportation fuels, to Biozin Holding AS (BZH).

Norwegian saw mill company Bergene Holm AS and the Swedish oil company Preem AB have entered into a cooperation, with the intention to realize full scale biofuel production sites in Norway through Biozin Holding AS.  The production facility is intended to be located adjacent to the Bergene Holm AS saw mill in Åmli in southern Norway.

The Front End Loading (FEL-2) package will be completed for the core IH2*technology by global engineering and construction specialists KBR, Inc. (KBR).  KBR is CRI’s preferred FEED engineering services provider for commercial scale IH2*facilities.  KBR’s six years of experience with IH2* plant design will help de-risk the commercial scale design.

The IH2*technology is an efficient cost-effective route to convert woody biomass and forest residues feedstock into renewable, low carbon, clean burning hydrocarbon transportation fuels. The process was invented by Gas Technology Institute (GTI) of Des Plaines, IL and scaled up by CRI Catalyst Company of Houston, Texas which holds exclusive worldwide licensing rights.

The client intends to utilize mill residues from Åmli and forestry residues from the region. The product will be refined by one of Preem’s refineries in Sweden.  IH2* hydrocarbons produced from woody biomass meet American Society for Testing and Materials (ASTM) specifications for their respective fuels, positioned for the US market as an E10 gasoline fully renewable product, or as a 100% renewable diesel.  Third party testing of the IH2* woody biomass derived neat (R100) kerosene cut, for global jet specifications Jet A-1/JP8, indicates that the material meets these specifications for the properties tested to date.   Ongoing research suggests minor adjustments of the technology will be able to provide drop in hydrocarbon fuels which meet European Standard (EN) specifications for drop in renewable petrol and diesel hydrocarbons from the Biozin intended feed slate.

*IH2 is a trademark of Gas Technology Institute.

About CRI/Criterion Catalyst Company UK Ltd

CRI/Criterion Catalyst Company UK Ltd is an affiliate of CRI Catalyst Company, the global catalyst technology company of the Shell Group. Collectively CRI operates research laboratories, development facilities, manufacturing plants and business units throughout the world. It is dedicated to providing a broad customer base with effective and cost-efficient catalysts and technologies. CRI has a range of products with specific focus on environmental applications, hydrogen separation and recovery, selective oxidation and hydrogenation and the production of renewable fuels. Website: www.cricatalyst.com

 

 

 

About Gas Technology Institute (GTI)

GTI is a leading research, development and training organization that has been addressing the nation’s energy and environmental challenges by developing technology-based solutions for consumers, industry, and government for more than 70 years. Website: www.gastechnology.org

About KBR, Inc.

KBR, Inc. is a global technology, engineering, procurement and construction company serving the hydrocarbons and government services industries.  With operations in 40 countries, KBR has more than 25,000 people delivering services to customers in over 70 countries representing an unmatched reservoir of talent and experience in a wide range of markets.  Website: www.kbr.com

About Biozin Holding AS (BZH)

BZH is a Norwegian company owned by Bergene Holm AS.  BZH has been formed to produce renewable fuels from Norwegian mill and forestry residues.  Website: www.biozin.no

 

BILDEARKIV